facebook
regulamin sklepu

REGULAMIN

świadczenia usług dla Użytkowników serwisu mayami.com.pl

Firma MAYAMI Magdalena Kowalska, zwana dalej Usługodawcą, udostępnia niniejszym serwis internetowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 1

DEFINICJE

 1. Ilekroć w treści regulaminu użyto określonego sformułowania, należy mu nadać znaczenie zgodne z przyjętym w następującej definicji:
 2. Klient – oznacza podmiot korzystający z usług oferowanych przez Serwis w szczególności osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną
 3. Potwierdzenie – potwierdzenie zawarcia Umowy towarów prezentowanych przez Sklep, zawierające szczegółowe dane identyfikujące zamówiony towar, termin oraz sposób dostawy, cenę towaru i możliwe formy płatności.
 4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług w serwisie mayami.com.pl;
 5. Serwis – prowadzone przez Usługodawcę Internetowy Serwis Usług i Sklep MAYAMI dostępne w domenie internetowej mayami.com.pl;
 6. Siła wyższa – wszelkie nagłe zdarzenia o charakterze zewnętrznym, powodujące obiektywną niemożność wykonania świadczeń objętych Regulaminem, których Usługodawca nie był w stanie przewidzieć. W szczególności jako zdarzenia o charakterze siły wyższej traktowane będą klęski żywiołowe, konflikty zbrojne oraz epidemie.
 7. Sklep – wydzielona funkcjonalność Serwisu, prezentująca towary na sprzedaż na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Umowa – Umowa pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Usługodawcą, zawarta na wybrane przez Użytkownika Usługi, określająca warunki świadczenia tych Usług. Zapisy Umowy mają pierwszeństwo nad zapisami niniejszego Regulaminu
 9. Usługi – oferowane przez Usługodawcę w ramach serwisu usługi;
 10. Usługodawca – oznacza firmę Mayami Magdalena Kowalska z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Paderewskiego 34/3, posługującą się numerem statystycznym REGON: 360365145 i numerem podatkowym NIP:969-154-82-01, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej; Tel 503 029 225 mail: madziaka2@o2.pl
 11. Ustawa – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (U. 2014 poz. 827)
 12. Zaliczka – pierwsza płatność należna Usługodawcy w przypadku zamówienia towarów, stanowiąca 20% zamówionych towarów;
 13. Zamówienie – zamówienie złożone za pośrednictwem maila lub w innej formie pisemnej, dostarczone Usługodawcy w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego Serwisu, określające wybrane przez Użytkownika towary dostępne w Serwisie wraz z ilością każdego z wybranych towarów.

§ 2

ZASADY OGÓLNE

 1. Regulamin określa ogólne warunki korzystania z oferty Serwisu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą zamieszczane na stronie internetowej Serwisu i będą obowiązywały od daty ich opublikowania, to znaczy, że będą wiążące w sprawach dotyczących Usług zamówionych po opublikowaniu zmienionego Regulaminu.
 2. Korzystanie z Serwisu, a w szczególności złożenie Zamówienia lub dokonanie płatności jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 3

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Zamówienia składane przez Klienta z wykorzystaniem Serwisu będą bez zbędnej zwłoki rozpatrywane przez Usługodawcę.
 2. Zamówienia dotyczące usług i zasady ich obsługi będą regulowane odrębnymi Umowami.
 3. Zamówienia dotyczące towarów prezentowanych przez Sklep będą realizowane na zasadach opisanych w § 5 Realizacja Zamówień.
 4. Ceny towarów prezentowanych przez Sklep nie zawierają opłat związanych z dostawą zakupionych towarów.

§ 4

PŁATNOŚCI

 1. Za sprzedaż towarów dostępnych w Sklepie pobierane są opłaty zgodnie z cenami dostępnymi na stronach Sklepu. Podane ceny są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT według obowiązującej stawki.
 2. Płatności dokonywać można tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy 47 2490 0005 0000 4500 9907 7757 Alior Bank lub podany w Potwierdzeniu zawarcia Umowy lub Umowie.
 3. W przypadku płatności tradycyjnym przelewem bankowym zamówienie zostanie przekazane do realizacji po wpłynięciu należności na rachunek bankowy. Jeżeli pieniądze nie wpłyną w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, zostanie ono anulowane (uznane za wycofane przez Użytkownika).
 4. Na życzenie Klienta, faktura VAT za usługi świadczone przez Serwis jest wystawiana i dostarczana Klientowi.
 5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub anulowania złożonego zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności czasowo lub zupełnie uniemożliwiających realizację zamówienia, a także w razie wystąpienia wątpliwości związanych z treścią zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
 6. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu traktowane jest jako podstawa do odrzucenia zamówień Klienta.

§ 5

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Niniejszy paragraf dotyczy Zamówień towarów prezentowanych przez Sklep. Niniejszy paragraf dotyczy również Zamówień indywidualnych towarów, czyli Zamówień, dla których zostały uwzględnione szczególne wymagania Klienta i wobec zawarcia Umowy na podstawie zamówień indywidualnych, zgodnie z Art. 38 pkt 3) Ustawy o prawach konsumenta 30 maja 2014r, konsument traci prawo odstąpienia od Umowy.
 2. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Po analizie złożonego Zamówienia Usługodawca przesyła do Klienta Potwierdzenie zamówienia zawarcia Umowy, zwane dalej Potwierdzeniem, zawierające szczegóły złożonego zamówienia wraz z ceną, terminem realizacji i wszelkimi wymaganiami indywidualnymi uzgodnionymi z Klientem.
 4. Potwierdzenia Umów zawartych przez Konsumentów będą zawierały również informację o prawach Konsumenta w zakresie odstąpienia od Umowy oraz wzór takiego odstąpienia, zgodnie z Ustawą.
 5. Dokonanie płatności za Zamówienie jest potwierdzeniem zawarcia Umowy i akceptacją warunków zamówienia i skutkuje przekazaniem zamówienia do realizacji.
 6. Termin realizacji Zamówienia to 28 dni i jest liczony od dnia wpłaty za zamówione towary, zgodnie z Potwierdzeniem. Przez dzień wpłaty rozumie się datę wpłynięcia środków na rachunek Usługodawcy.
 7. Usługodawca oferuje dostawę Zamówienia pod wskazany adres na terenie Polski za dodatkowym wynagrodzeniem. Dostawa Zamówienia przez Usługodawcę rozliczana będzie według stawki 2,40 zł za kilometr (słownie: dwa złote 40/100). Miejsce i koszt dostawy zostanie określony w Potwierdzeniu.
 8. Dostawa Zamówienia następuje w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od terminu realizacji Zamówienia
 9. Możliwa jest również opcja odbioru osobistego. Miejsce i termin odbioru, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od terminu realizacji Zamówienia, zostanie uzgodnione pomiędzy Stronami.
 10. W przypadku odbioru osobistego i nieuzasadnionego przekroczenia uzgodnionego terminu odbioru, Usługodawca ma prawo naliczyć dodatkową opłatę magazynową w wysokości 130 zł (słownie sto trzydzieści zł 00/100) za każdy dzień zwłoki.
 11. Klient ma prawo zmienić miejsce dostawy pod warunkiem zgłoszenia zmiany miejsca dostawy nie później niż na 3 dni przed terminem realizacji Zamówienia i zapłacenia ewentualnych dodatkowych kosztów dostawy, rozliczanych na warunkach określonych w punkcie 7.
 12. Odbiór Zamówienia musi być potwierdzony przez Klienta pisemnym pokwitowaniem.
 13. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związanez posiadaniem i użytkowaniem Zamówienia, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 14. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru Zamówienia przez Klienta lub jego nieobecności w uzgodnionym miejscu dostawy lub innej osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia, Klienta, który jest Konsumentem i nie korzysta z możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia odmowy odebrania Zamówienia, Usługodawca ma prawo obciążyć kosztami zwrotu Zamówienia do siedziby Usługodawcy. Jeżeli nieuzasadnionej odmowy przyjęcia odbioru Zamówienia dokonuje podmiot nie będący Konsumentem, Usługodawca może go obciążyć w każdym przypadku kosztami zwrotu Zamówienia.
 15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas realizacji spowodowany przez okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi firma realizująca dostawę.
 16. Jeżeli przesyłka z przedmiotem Zamówienia nie dotarła do adresata w ciągu siedmiu dni od uzgodnionego terminu dostawy, Klient powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę.
 17. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zaginięcie Zamówienia, jeżeli są one skutkiem niepełnego lub błędnego wskazana adresu przez Klienta.
 18. Jeżeli zachodzą wątpliwości dotyczące stanu Zamówienia lub opakowanie Zamówienia wskazuje na zniszczenie lub uszkodzenie, Klient zobowiązany jest na miejscu sporządzić z doręczycielem protokół szkody. Stanowi to warunek rozpatrzenia przez Usługodawcę reklamacji z tego tytułu. Odbiór przesyłki bez sporządzenia protokołu szkody jest rozumiany jako odstąpienie od zgłoszenia zastrzeżeń co do stanu dostarczonej przesyłki.
 19. Przesłane celem realizacji zamówienia materiały nie mogą zawierać żadnych zdjęć, ani innych treści, które stanowiłyby naruszenie praw autorskich lub innych praw osób trzecich lub Usługodawcy, ani które naruszałyby obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, a w szczególności: noszących cechy pornografii dziecięcej, promujących rasizm lub systemy totalitarne, naruszających godność lub inne dobra osobiste itp.
 20. Odpowiedzialność za treść przesyłanych materiałów, w szczególności za naruszenia praw autorskich albo naruszenia praw do wizerunku, bądź innych uprawnień przysługujących osobom trzecim, w całości ponosi Klient.

§6.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od zawartej Umowy za pośrednictwem Serwisu bez podania przyczyny, poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia na piśmie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 2. Klient może wykorzystać wzór odstąpienia od Umowy przygotowany przez Usługodawcę, który stanowi załącznik do Potwierdzenia oraz wysłać je na wskazany adres Usługodawcy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie wystarczające jest wysłanie do Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia przez Usługodawcę:
  • rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji przedstawionej przez konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 5. Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub wraz z tym oświadczeniem, Klient dostarcza lub przesyła w opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę podczas transportu na adres Usługodawcy zakupiony towar w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 6. Konsument z tytułu wykonywania swego prawa do odstąpienia od umowy nie ponosi żadnych kosztów, poza bezpośrednimi kosztami odesłania Zamówienia z powrotem do Usługodawcy.
 7. Jeżeli zwracane przez Klienta Zamówienie jest niekompletne, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Usługodawca dokonując zwrotu należności na rzecz Klienta obniża zwracaną kwotę o łączną kwotę zmniejszenia wartości Zamówienia bądź kosztów poniesionej przez niego naprawy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy należność za zwrócone Zamówienie oraz koszty poniesione przez Klienta związane z dostawą Zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) zostaną przekazane na rachunek bankowy Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w Zamówieniu niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia zwrotu Zamówienia przez Klienta.

§ 7

REKLAMACJE I UDZIELONE GWARANCJE

 1. Usługodawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne sprzedanych towarów jedynie w przypadku stwierdzenia wad przed upływem 12 miesięcy od dnia otrzymania towaru przez Klienta. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady lub niezgodności ze złożonym Zamówieniem powstałe w procesie realizacji Zamówienia.
 2. W przypadku wad lub niezgodności towaru z ofertą, Klientowi przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru drogą elektroniczną na adres e‑mailmadziaka2@o2.pl lub pocztą tradycyjną na adres Usługodawcy.
 3. Reklamacje będą przyjmowane w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00. Reklamacje przysłane po godzinie 9.00 oraz w dni wolne od pracy będą traktowane jak reklamacje przyjęte o godz. 8.00 w następnym dniu roboczym.
 4. Klient składając reklamację może zażądać od Usługodawcy usunięcia wady.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
  • imię i nazwisko;
  • adres do korespondencji, a także adres e-mail oraz numer telefonu;
  • przedmiot reklamacji;
  • przyczynę reklamacji;
  • (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą)
 6. Reklamacje rozpatrywane będą przez Usługodawcę niezwłocznie od daty ich otrzymania.
 7. O rezultacie reklamacji Usługodawca poinformuje Klienta na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Klienta.
 8. W razie uwzględnienia reklamacji, Usługodawca zobowiązuje się uzgodnić termin usunięcia wady. Klient ma obowiązek na koszt własny dostarczenia przedmiotu zamówienia do Serwisu, o którym mowa poniżej.
 9. Naprawy odbywać się będą w godzinach pracy Usługodawcy w siedzibie Serwisu pod adresem ul. Astrów 25, 44-120 Paczyna w uzgodnionym terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Serwisu, chyba że ze względu na rodzaj awarii Strony postanowią inaczej.
 10. Decyzja o sposobie realizacji naprawy należy wyłącznie do Usługodawcy.
 11. Klient zostanie powiadomiony o zakończeniu naprawy i jest obowiązany do odbioru przedmiotu zamówienia z siedziby Serwisu w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty powiadomienia o zakończeniu naprawy.
 12. W przypadku nieuzasadnionego przekroczenia terminu odbioru przedmiotu zamówienia po naprawie, Usługodawca ma prawo naliczyć dodatkową opłatę magazynową w wysokości 130 zł (słownie sto trzydzieści zł 00/100) za każdy dzień zwłoki.

§ 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w świadczeniu usług lub niemożność ich wykonania wynikające z działania czynników niezależnych od Usługodawcy, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie: strajków, awarii sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci publicznych, opóźnień powstałych w trakcie transportu, katastrof naturalnych i innych zdarzeń losowych.

 § 9

PROMOCJE

 1. Ofert promocyjnych w Serwisie nie można łączyć. Oznacza to, że Użytkownik może skorzystać z każdej obowiązującej w danym momencie promocji z osobna. Nie może jednak żądać, by w ramach jednego zamówienia uwzględniono równocześnie rabaty bądź innego rodzaju bonusy wynikające z kilku promocji.

§ 10

PRAWA AUTORSKIE

 1. Usługodawca nie posiada, ani nie zgłasza żadnych praw autorskich do materiałów dostarczanych przez Klientów.
 2. Usługodawca przyjmuje oświadczenie Klienta, że przekazane materiały są objęte jego prawami autorskimi i że nie naruszają one praw autorskich ani innych praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. W razie naruszenia praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich Klient zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę od odpowiedzialności w zakresie w jakim on lub osoba, za którą ponosi odpowiedzialność dokonała naruszenia i zrekompensować Usługodawcy wszelką szkodę poniesioną z tego tytułu, a w szczególności koszty obrony prawnej.
 4. Usługodawca dysponuje na zasadzie wyłączności prawami majątkowymi autorskimi do Zamówienia na wszelkich istniejących w tej chwili polach eksploatacji, a w szczególności:
  • zwielokrotnienia każdą techniką, znaną w chwili zawarcia Umowy;
  • wprowadzania do obrotu,
  • rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego i wzoru użytkowego na teren Polski i za granicą,
  • publikowania lub wystawiania w tym także poprzez sieć Internet
  • wykonania przedmiotu Umowy według projektu
  • najmu,
  • dzierżawy,
  • sprzedaży,
  • w zakresie dystrybucji projektu (utworu) ekspozycja oraz wprowadzanie kopii do handlu;
 5. Usługodawca posiada również wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do dzieła, będącego przedmiotem Umowy w tym wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie kolejnych egzemplarzy, w tym przeróbek i adaptacji.
 6. Klient nie ma prawa do zwielokrotniania rozwiązań wykorzystywanych w Zamówieniu w szczególności poprzez wykonywanie kolejnych egzemplarzy przedmiotu Umowy lub wykorzystywania, kopiowania, modyfikowania rozwiązań w części lub w całości zaprojektowanych przez Usługodawcę.
 7. W trakcie trwania niniejszej Umowy, a także po jej rozwiązaniu Klient zobowiązuje się nie przekazywać, nie ujawniać ani nie wykorzystywać bez pisemnej zgody Usługodawcy informacji technicznych, handlowych, organizacyjnych lub finansowych dotyczących Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących, które Klient uzyska przy wykonywaniu niniejszej Umowy, chyba że stan tajemnicy wobec tych informacji ustał. Tajemnicą objęty jest także projekt Zamówienia oraz wszelkie rozwiązania związane z funkcjonalnością i wykończeniem, a także ergonomia, układ i poszczególne rozwiązania wewnętrzne Zamówienia.

§ 11

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

 1. Stosunki wynikające ze świadczenia usług i sprzedaży towarów objętych niniejszym Regulaminem podlegają prawu polskiemu.
 2. Wszelkie ewentualne spory wynikające ze stosunków objętych regulacją niniejszego Regulaminu podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Klientem Umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Klienta w Serwisie.
 4. Ostatnie zmiany z dn. 03.02.2015r

 

Sklep

Zobacz…

Oferujemy szeroki wybór skrzyń jeździeckich. Skrzynie są wykonane z materiałów i elementów wysokiej jakości, dostosowane do przewożenia i transportu oraz wygodne w użytkowaniu w stajni i na zawodach. Każda nasza skrzynia w standardzie posiada oświetlenie LED zasilane na baterie, szuflady z pełnym wysuwem oraz systemem samodomykania. Wieszak na ogłowia posiada dodatkową blokadę chroniącą przed wysuwaniem się podczas transportu i powodowaniem szkód. Wyższe modele posiadają lustro zamontowane na drzwiach oraz koszyki na dokumenty. Modele max posiadają opcje „sejf” czyli szafkę z dodatkowym zamknięciem. Skrzynie osadzone są na stalowych ramach, które dodają stabilności całej konstrukcji. Każda nasza skrzynia wykonana jest ręcznie z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Nasze modele są wciąż udoskonalane pod względem rozwiązań technicznych jak i jakości wykonania. Dokładamy  wszelkich starań, żeby zadowolić nawet najbardziej wymagających klientów. Prezentujemy bardzo wysoki standard skrzyń w każdym z modeli oraz bogate wyposażenie modeli bazowych. Do tego oferujemy możliwość zamówień indywidualnych.

Na życzenie skrzynie mogą być wykonane według indywidualnego projektu, który pozwala na dostosowanie do potrzeb Zamawiającego. Dopasujemy wyposażenie wewnętrzne do zewnętrznych wymiarów podanych przez klienta. Zbudujemy skrzynie według indywidualnych wymiarów zewnętrznych dopasowanych do specjalnych pomieszczeń, przestrzeni w koniowozach oraz przyczepach. Posiadamy również bogatą ofertę dodatkowego wyposażenia skrzyń oraz gadżetów.

Mini
Mini
Wersja dla najmniej wymagających. Dobra skrzynia dla posiadaczy jednego konia.
Zobacz warianty
Medium
Medium
Najbardziej uniwersalna wersja dla osób posiadających więcej sprzętu.
Zobacz warianty
Max
Max
Największa skrzynia z wieloma ciekawymi rozwiązaniami ułatwiającymi pracę z dużą ilością sprzętu.
Zobacz warianty
2w1
2w1
Nowatorskie rozwiązanie skrzyni segmentowej złożonej z dwóch części. Możliwość użytkowania każdej części osobno lub połączenia dwóch segmentów w większą całość.
Zobacz warianty
Zamówienia indywidualne / wyposażenie dodatkowe